Επίδομα Γέννησης Παιδιού Α21

Loading

Το επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και τη λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννήθηκε εν ζωή στην Ελλάδα.

Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται σε 2000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για δίδυμα είναι 4.000€ κ.ο.κ

Ναι, αν είστε ΜΗΤΕΡΑ και δεν έχετε χάσει την επιμέλεια του παιδιού.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

Η αίτηση υποβάλλεται:

α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ή β) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού εφόσον η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων (θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο).

Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν, καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Από την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και την σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.

Από την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

Για τις γεννήσεις ως προς τις οποίες ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, οι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός τους για το ανωτέρω φορολογικό έτος, δύνανται από 18-2-2020 και μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, να υποβάλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2018.

Από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεο φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Όχι. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος -Ε1 πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα.

Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους.

Δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (άρθρο 10 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’)

-Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, ασκεί την επιμέλεια του και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.

Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και ασκεί την επιμέλεια του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού. Ως προς τη διαδικασία, ο ασκών την επιμέλεια υποβάλλει ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομίσετε σε Κέντρο Κοινότητας της επιλογής σας εντός 2 μηνών από την ενημέρωση που λάβατε, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.

1) Προθεσμία δύο(2)  μηνών :

Σύμφωνα με την  Αριθμ. Δ11/οικ. 13242/461  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1039) του επιδόματος γέννησης και ειδικότερα το Κεφάλαιο Γ όπου:

Όταν ο πολίτης υποβάλλει μόνος του την αίτηση, ενημερώνεται από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής, παραπέμπεται δε με ρητή υπόδειξη μέσω της ανωτέρω εφαρμογής σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο της επιλογής του για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, η οποία προϋποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος.

Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, ο αιτών, μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου (sms) ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα οποία έχει δηλώσει με την ανωτέρω δήλωση γέννησης, καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατά το προηγούμενο εδάφιο εξέλιξη της αίτησης του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή (μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους) μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις και εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή των Δήμων.

2) Περιπτώσεις μη Έγκρισης της αίτησης :

Οι χρήστες των Κ.Κ έχουν την αρμοδιότητα εφόσον ο πολίτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις να προβαίνουν σε απόρριψη  των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης και υπάρχουν επισημάνσεις στην αίτηση που αποτελούν <<Αιτία μη έγκρισης>>,  ο χρήστης αφού κάνει απόρριψη του δηλούμενου στοιχείου στον πίνακα των επισημάνσεων υποβάλλει οριστικά την αίτηση επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο <<Οριστική Υποβολή Αίτησης>>.

Αμέσως μετά, η εφαρμογή απορρίπτει την αίτηση του πολίτη και  εμφανίζει την ένδειξη <<Μη Έγκριση>>. Η Πράξη αυτή της <<Μη Έγκρισης>> εκτυπώνεται  εις διπλούν και υπογράφεται από τον πολίτη (όμοια διαδικασία με αυτή της Πράξης Έγκρισης)

Στον πολίτη επιτρέπεται η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής εντός τριών μηνών κατά της ανωτέρω απόφασης <<Μη Έγκρισης >> σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4520/2018 (Α΄30)>>

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα;

Επικοινωνείστε μαζί μας στο 2381071191 ή με email στο [email protected].

Αν βρίσκεστε απο κινητό μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παρακάτω για να μας καλέστε.

Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. Απλά ακολουθείς τα βήματα στη φόρμα, στο τέλος κάνεις την πληρωμή σου με κάρτα και μετά επικοινωνούν μαζί σου για κάποιες πληροφορίες ή για να σε ενημερώσουν για την πορεία εξέλιξης.

Σάββας
Πελάτης